“Life is beautiful because of the people we meet”

Have you ever had the situation that hostile weather thwarted your plans, just like a storm stopped the opening ceremony of the European Capital of Culture at 8 th February 2020, in Galway, Ireland and overturned the plans of 50,000 enthusiasts?

Nothing replaces the performance prepared by the Wonder Works class-world company. However, even a pressing storm can’t stop what was born between people in the rainy city.

Gybe

On Saturday, 8th February in Galway, the wind was generally between 110 and 130km/h. So, it was impossible to risk that huge installations over the bay could fall on people. The opening spectacle of the European Capital of Culture Galway 2020 has been cancelled.

At the beginning there was a sharp turn for us, the wind bent our backs mercilessly. We all waited for an evening full of attractions. It was supposed to have many amazing performances, concerts, and parades.

For this sparkling moment, guests from many countries came to Galway. Representants from the last year 2019 European Capitals of Culture: Plovdiv from Bulgaria, Matera from Italy, and sister capital of this year Rijeka from Croatia.

A simple story

I would like to tell you here about the meeting with Kami, Desi, Tania, Martina, Fidelis, Monika, Elena and also Bianca, Jack, Marcin, Łukasz and my husband Maciek. 

There were many more such meetings between volunteers in the city. 

It all goes together in a very simple story about how the accumulated enthusiasm for the ceremony turned into fantastic meetings with people.

Maybe you’ve seen a bunch of Wave Makers in orange jackets, or four girls with pompoms hats rambling around the city. Hooded, wrapped in scarves despite the wind and rain, and even hail we showed Galway to our guests. The four girls could even see the cameral Bank of Ireland Theatre and look at the stage prepared for the performance.

In the evening volunteers had a dinner organized by Galway2020 in the cozy Kitchen Café

When you dream about meeting someone

My friends Bianca and Jack took under their roof Kami, a volunteer coordinator who came from Plovdiv to Bulgaria. They immediately decided to open their doors to a girl they had never known before when I just called them. It was a great opportunity to have a cheerful meeting with all of us, too. 

I have to admit that I have often escaped such moments lately and most often I missed them very much. I missed in hidden because it’s usually hard for me to get used to myself, how to connect such moments with me in a positive way. 

What happened in Galway reminded me that it is worth taking care of meeting with our friends, more.

Sushi together

On Sunday it was still raining, blowing and even snowing. We wandered from cafe to cafe. Along the way, we entered the church of St. Nicholas for a moment, where, together with the President of Ireland Michael D. Higgins, we waited until the bell tolls 700 times. Because It was a celebration of the 700th anniversary of the oldest church in Galway.

After the evening we went to Tomodachi Sushi Bar. Where we sat down by the typical Japanese table with room plenty of samurais. We decided to order different dishes, and then we could try them all together. Everything was very tasty and exotic, except the green dessert reminiscent of a big lump of fresh cake which was controversial to us, but Marcin and Jacek liked it.

Everything is a beginning

The Crane pub and a few notes from Irish Music, it was the final stop. I went there very late after work to say goodbye to Kami, Desi, and Martina. 

And that’s all I wanted to tell you about. You can see, it’s just a simple thing, but thanks to such meetings life is beautiful.

The opening celebration of the European Capital of Culture Galway 2020, started without fireworks, but it continues in our hearts.

Let the Magic in!  

“Życie jest piękne, dzięki ludziom, których spotykamy”

Czy  zdarzyło Wam się kiedyś, że nagłe załamanie pogody, pokrzyżowało Wam plany, tak jak sztorm zatrzymał celebrację otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury, 8 lutego 2020 roku, w Galway, w Irlandii i zniwelował tym samym plany 50 tysiącom entuzjastów.

To jasne, że nic nie zastąpi widowiska przygotowanego przez światowej klasy  organizację Wonder Works. Jednak nawet nieokiełznany huragan nie jest w stanie powstrzymać tego co zrodziło się pomiędzy ludźmi w zalanym deszczem mieście.

Zwrot przez rufę

W sobotę 8 lutego w Galway wiatr wiał z prędkością nawet do 130 km/h. Nie można było ryzykować aby przygotowane nad zatoką olbrzymie instalacje przewróciły się na ludzi. Dlatego widowisko otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury zostało definitywnie odwołane.

Na początku był to dla nas naprawdę gwałtowny zwrot, wiatr zgiął nam plecy bezlitośnie. Wszyscy czekaliśmy przecież na pełen atrakcji wieczór. Miało odbyć się wiele niesamowitych pokazów, koncertów oraz parad.

Na ten olśniewający moment przybyli do Galway goście z wielu państw. Także z zeszłorocznych Europejskich Stolic Kultury 2019: Plovdiv z Bułgarii, Matery z Italii oraz z siostrzanej tegorocznej stolicy 2020 Rijeki z Chorwacji.

Prosta historia

Chciałabym Wam opowiedzieć o spotkaniu z Kami, Desi, Tanią, Martiną, Fidelis, Moniką, Eleną oraz Biancą, Jackiem, Marcinem, Łukaszem i moim mężem Maćkiem.

Takich spotkań było w mieście znacznie więcej.

A wszystko układa się w bardzo prostą historię, o tym, jak zgromadzony entuzjazm na ceremonię przemienił się w świętowanie spotkań z ludźmi.

Może widzieliście gromady Twórców Fal, w pomarańczowych kurtkach, albo cztery dziewczyny w czapkach z pomponami zaglądające w rozmaite zakątki.  Zakapturzeni, zawinięci w szaliki pomimo wiatru i deszczu, a nawet gradu pokazywaliśmy gościom Galway. Czterem dziewczynom udało się nawet zajrzeć do kameralnego Teatru Bank of Ireland i zerknąć na scenę przygotowaną do kolejnego przedstawienia.

Wieczorem zaś odbył się obiad dla wolontariuszy zorganizowany przez Galway2020 w przytulnej Kitchen Café.

Kiedy marzysz o spotkaniu kogoś

Moi przyjaciele Bianca i Jacek przyjęli pod swój dach Kami, koordynatorkę wolontariuszy, która przyjechała z Plovdiv w Bułgarii i z którą pierwszy raz spotkałam się na wolontariacie w Sibiu, w Rumuni. Na otwarcie swoich drzwi dla zupełnie nieznanej im wcześniej dziewczyny zdecydowali się natychmiast kiedy do nich zadzwoniłam.

To była wspaniała okazja w ogóle do fajnego spotkania między nami wszystkimi.

Przyznam, że takie chwile mi ostatnio często uciekały i jednocześnie najbardziej za nimi tęskniłam. W ukryciu, bo zwykle ciężko mi się przyznać nawet przez samą sobą, jak bardzo pozytywnie działają na mnie takie momenty.

To co wydarzyło się w Galway przypomniało mi, że warto dbać o spotkania z przyjaciółmi, bardziej.

Sushi together

W niedzielę nadal lało i wiało, a nawet śnieżyło, a my wędrowaliśmy od kawiarni do kawiarni. Po drodze wstąpiłyśmy na chwilę do kościoła St Nicholas, gdzie wraz z prezydentem Irlandii Michaelem D. Higginsem, czekaliśmy aż dzwon zabije 700 razy. Było to bowiem święto 700-lecia najstarszego kościoła w Galway.

Pod wieczór zaś wybraliśmy się na sushi do japońskiej restauracji Tomodaschi. Każdy z nas zamówił inne potrawy, a potem próbowaliśmy je wspólnie. Wszystko nam bardzo smakowało i było bardzo egzotyczne, jedynie zielony deser przypominający wielką kluchę z surowego ciasta wydał nam się kontrowersyjny choć Marcinowi i Jackowi niezmiernie smakował.

Wszystko dopiero się zaczyna

The Crane pub i kilka nut z Irish Music, to był końcowy przystanek, gdzie późno po pracy poszłam pożegnać się z Kami, Desi i Martiną.

I to w zasadzie wszystko, o czym chciałam Wam opowiedzieć, ot prosta sprawa. Jednak to dzięki takim spotkaniom życie jest piękne.

A celebracja otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Galway 2020, choć przyszła bez fajerwerków, trwa wciąż w naszych sercach.

Wpuść magię do środka! – to tegoroczne hasło Galway 2020

Title of this article took from the quote from Simon Sinek, English writer.

Advertisement

4 thoughts on ““Life is beautiful because of the people we meet”

  1. Lovely ! Thank you so true to the spirit that Elena diffuses in the Wavemakers… dare I say “mouvement”. This will go on far beyond 2020
    See you soon again

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s