I don’t want to be the same – I want to go beyond my habits

The phenomenon of the Sibiu International Theatre Festival in Romania goes on regardless of time. It is a sense of community of people from various countries, the openness to others, and the love of artistic activities. Last year, I was a volunteer at this festival and recently I got a chance to participate in the conference Sibiu Performing Arts Market again.

The theatre festival in Sibiu has become part of life for many people. For mee, too. So, I would like to share with you the moving spirit which I experienced at the last online edition.

This time the dialogue was on the computer screens and we connected mostly from homes or offices, but the atmosphere was similar like Live.

The three-day conference Sibiu International Performing Arts Market which is a part of festival have attended by people of culture from around the world: artists, producers, coordinators, officials, critics, journalists and volunteers from previous editions. We were wondering together about artistic events during the pandemic present and about the orients for the future.

Restrictions are different  in different countries. However, whether the borders are open or half-open uncertain situation affects everyone. It is still not easy to travel and be enthusiastic in the crowd.

Actor and theatre chief Petra Brylander who was representing The Swedish Biennial for Performing Arts told that in Sweden many cultural institutions remainded open but the artists worried about to be sick and also they think about the viewer’s risk. Many people keep a distance, even if there are no strong restrictions.

The digital form cannot be the only answer. We need people around us, we need live performances

 – so said Dieter Jaenicke, head of the Internationale tanzmesse nrw.

During the pandemic, when I am at home, I recognize that I need much less for happiness. Now we need much less consume. So the question is – How much art do we need now?

The community can answers us but also we need to ask more from ourselves

I wonder how I can understand what a social community needs now, and what I can do as an artist for the community at that time? – said Joan Clevillé dancer and artistic director from Scottish Dance Theatre.

Everything what we do right now is part of human culture

and that is exactly what the artists have to adapt to and draw from. We need to change our thinking and stop looking only at old solutions because they just do not work. – emphasized the  Romanian theatre critic Octavian Saiu.

During these three days of intensive dialogue, we did not get a definite answer. There are so many gaps in our knowledge, but this difficult time brouht us the dialogue. We all create a new history, currently.

I am not sure that I want to be the same after the pandemic

– said Nelson Fernandez International producer, expirenced artist and director from UK and moderator of the panel Talking Festival at the Sibiu Arts Market conference.

Many of us do not want to come back to the same normality. I do not want to be the same, too. I want to go beyond my schematics, be more human for myself and others. I want to discover more types of perspectives.

shot screen from “Scarlet Princess”

The current pandemic has shaped various challenges

During Sibiu International Theatre Festival online edition it was such a pleasure to have a contemporary ballet at home Anty-gone by Grzegorz Bral, director from “Song of the Goat” theatre from Wroclaw, Poland. Also the Scarlet Princess with kabuki elements visited me once afternoon. Theatre performances became part of my everyday life with the sounds of the ordinary day from the corridor. This closeness gave me a spark.

Let’s not be afraid to talk about how we really feel today. Let’s try to exceed of habits. Maybe this is a chance to get closer to ourselves, others and see many different types of perspectives.

Let’s stay connected, share ideas, support each other and create new projects.

photo by Shingo Yoshizawa

Nie chcę już być taka sama – Chcę przekraczać swoje schematy działania

Duch fenomenu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sybinie w Rumunii trwa niezależnie od czasów. To poczucie wspólnoty z ludźmi z najróżniejszych krajów, otwartość na drugiego człowieka i miłość do działań artystycznych. W ubiegłym roku byłam wolontariuszką na tym festiwalu, a ostatnio mogłam na powrót uczestniczyć w międzynarodowej konferencji Sibiu Performing Arts Market.

Festiwal teatralny w Sybinie stał się dla wielu częścią życia. Również dla mnie. Chciałabym więc podzielić się z Wami spirytus movens jakiego doświadczyłam podczas ostatniej edycji online.

Tym razem dialog miał miejsce na ekranach komputerów. Choć łączyliśmy się przeważnie z domów albo z biur, klimat spotkania był podobny do tego na żywo, a także trochę rodzinny.

W trzydniowej konferencji Sibiu Performing Arts Market uczestniczyli ludzie kultury z całego świata: artyści, producenci, koordynatorzy, urzędnicy, krytycy, dziennikarze oraz wolontariusze wcześniejszych edycji festiwalu. Zastanawialiśmy się wspólnie co dalej z artystycznymi wydarzeniami w czasie obostrzeń na skutek pandemii i jakie są kierunki przyszłości.

Restrykcje różnią się w poszczególnych krajach. Jednak czy granice państwa są zamknięte, czy na wpół otwarte sytuacja niepewności ma wpływ na wszystkich, bo nie jest prosto podróżować, a co dopiero być entuzjastą w tłumie. 

Aktorka i dyrektorka teatru Petra Brylander, która reprezentowała Szwedzkie Biennale Sztuk Widowiskowych powiedziała, że w Szwecji wiele instytucji kulturalnych pozostało otwartych. Jednak artyści obawiają się, czy nie zachorują lub czy nie wystawią widzów na ryzyko. A wiele osób w kraju, nawet jeśli nie ma ostrych obostrzeń trzyma dystans.  

Forma cyfrowa nie może być jedyną odpowiedzią. Potrzebujemy ludzi wokół nas, potrzebujemy występów artystycznych na żywo

 – mówił Dieter Jaenicke szef Internationale tanzzmesse nrw.

Przez ten czas pandemii kiedy siedzę w domu zobaczyłem, że o wiele mniej mi trzeba do szczęścia. Wydaje się, że wielu z nas obecnie konsumuje mniej. Zatem rodzi się pytanie: Jak wiele sztuki teraz potrzebujemy?

Społeczeństwo przyniesie nam odpowiedź, ale powinniśmy również szukać odpowiedzi w nas samych.

Zastanawiam się jak mogę otworzyć się i zrozumieć to czego teraz potrzebuje wspólnota społeczna, co ja jako artysta mogę społeczeństwu w tym czasie zapewnić? – mówił Joan Clevillé tancerz oraz dyrektor artystyczny Szkockiego Teatru Tańca / Scottish Dance Theatre

Wszystko co robimy teraz jest częścią ludzkiej kultury

i właśnie do tego artyści powinni się dostosować i z tego czerpać. Warto zmienić myślenie i  przestać oglądać się tylko na stare rozwiązania, bo one w tym co jest tu i teraz po prostu nie działają.

– podkreślił znany rumuński krytyk teatralny Octavian Saiu.

Przez te trzy dni intensywnych dyskusji nie znaleźliśmy jednoznacznej odpowiedzi co robić dalej. Jednak ten trudny czas połączył nas w dialogu. Wszyscy bowiem tworzymy aktualnie nową historię.

Nie jestem pewien, czy chcę być taki sam po pandemii

– powiedział Nelson Fernandez międzynarodowy producent sztuki, reżyser i artysta z wieloletnim doświadczeniem z Wielkiej Brytanii oraz moderator spotkania Talking Festival na konferencji Sibiu Performing Arts Market.

Wielu z nas nie jest już tego pewnym…. Ja sama nie chcę być już taka sama. Chcę przekraczać swoje wypracowane schematy, być bardziej ludzka dla siebie oraz dla ludzi wokół. Więcej słuchać i uczyć się rozumieć innych.

shot screen from “Scarlet Princess”

Obecna pandemia ukształtowała rożne wyzwania

Dzięki edycji online Festiwalu Teatralnego w Sybinie miałam przyjemność oglądać w domu, na kanapie współczesny balet „Any-gone” wyreżyserowany przez Grzegorza Brala z „Teatru Pieśń Kozła”, z Wrocławia. A któregoś popołudnia odwiedziła mnie Szkarłatna Księżniczka z elementami kabuki. Spektakle teatralne wraz z odgłosami, które dochodziły akurat z korytarza stały się na chwilę częścią mojego codziennego życia. Ta bliskość była dla mnie jak iskra.

Nie bójmy się dziś opowiadać o tym jak naprawdę się czujemy. I spróbujmy odejść od wypracowanych schematów także w naszych osobistych działaniach. A może przez to przybliżymy się do samych siebie, do innych i dostrzeżemy wiele rodzajów perspektyw.

Pozostańmy w łączności. Dzielmy się pomysłami, wspierajmy i twórzmy razem nowe projekty.

Cover photo by Magu Sumita. All rights reserved

Advertisement

2 thoughts on “I don’t want to be the same – I want to go beyond my habits

  1. “Many of us do not want to come back to the same normality. I do not want to be the same, too. I want to go beyond my schematics, be more human for myself and others.” I feel this way, too. I love that you can sustain your connection to Sibiu and all the creatives who enveloped you during this life-altering experience last year—and continue to expand your horizons during a seeming period of constriction this year.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s